ANEXĂ LA H.C.L. NR. 160/25.06.2015   

 

ACT CONSTITUTIV

    AL  SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA

MUNICIPAL  SECURITY

 

 

   Municipiul Targoviste, persoana juridica romana, prin Consiliul Local Municipal Targoviste in calitate de asociat unic, cu sediul in Targoviste, str. Revolutiei nr. 1-3, jud. Dambovita, avand C.U.I.  4279944,

    a convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei  societăți cu răspundere limitată, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, ale tuturor prevederilor legale  in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

 

CAPITOLUL I

 FORMA JURIDICĂ –DENUMIRE -  SEDIUL SOCIAL-

 DURATA  SOCIETATII

                        

FORMA JURIDICA A SOCIETATII

 

Art. 1. Societatea este persoana juridica romana  constituita în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Art. 2. In cazul in care asociatul unic va hotara transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea art. 1 de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculate si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii.

 

DENUMIREA SOCIETATII

 

Art. 3. (1)  Denumirea   societății   va  fi   S.C  MUNICIPAL   SECURITY S.R.L.,  persoană juridică română, desemnată în cuprinsul prezentului act constitutiv și cu termenul de "societatea".

(2) In toate actele, publicatiile, facturile si orice alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele SRL, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

 

SEDIUL SOCIETATII

 

Art. 4. (1) Sediul social al societatii este in Targoviste, Bdul. Independenței, nr. 2.

(2) Prin hotărâre a asociatului unic:

a) sediul social principal al societății va putea fi schimbat în condițiile și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege;

b) societatea își poate deschide sedii secundare și poate să-și înființeze filiale, sucursale, agenții sau reprezentanțe în localitatea în care își are sediul principal ori în alte localități din țară ori din străinătate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

c) detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege: contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere, act de vanzare-cumparare, donatie si altele.

 

 

 

DURATA SOCIETATII

 

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

 

 CAPITOLUL II

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

 

Art. 6. (1) Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor  din economia nationala - CAEN obiectul de activitate al societatii  este:

    Societatea va avea în obiectul său următoarele activități:

§ Domeniul și activitatea principală a societății este de paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

§ Activitatea principala Cod CAEN : 8010

§ Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati, impreuna sau separate in conformitate cu reglementarile legale existente.

§ Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau  si isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

  

 CAPITOLUL III

 

CAPITALUL SOCIAL

 

Art. 7. (1) Societatea deține un capital social subscris în valoare de 500.000 lei.

(2) Capitalul social se divide în 50.000 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare și aparțin asociatului unic în totalitate.

Art. 8. (1) Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din:

a) aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;

b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;

c) rezervele legale;

d) beneficii;

e) alte surse prevăzute de lege.

(2) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociați (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă, integral de aceștia.

Art. 9. Reducerea capitalului social se hotărăște de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

Art. 10. (1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

(2) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

 

CAPITOLUL IV

 

FUNCTIONAREA SOCIETATII

 

Art. 11. Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale, dupa cum urmeaza:

a)  aproba bilantul contabil si stabileste beneficiul net;

b)  aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;

c)  decide cu privire la modificarea actului constitutiv;

d)  decide cu privire la majorarea capitalului social sau reducerea acestuia , dar nu sub limita legala;

e)  aproba destinatia profitului;

f)   aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli;

g)  decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;

h)  hotaraste infiintarea de filiale, sucursale si agentii;

i)    aproba organigrama societatii, regulamentul de organizare si functionare cat si regulamentul de ordine interioara;

j)    poate desemna un administrator neasociat si cenzori, a caror activitate o analizeaza si aproba, acordand descarcarea de gestiune sau revocarea acestora;

k)  decide dizolvarea si lichidarea societatii, fuziunea cu alte societati sau divizarea acesteia;

Art. 12. Deciziile  luate de asociatul  unic  sunt  consemnate  intr-un registru unic sub semnatura sa.

Art. 13. Exercitiul financiar al societatii incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

Primul exercitiu incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului.

 Art. 14. Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile legii.

In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social, acesta trebuie reintregit din beneficiile inregistrate.

Din beneficiile societatii se va prelua 5% pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.

Art. 15. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata.

 

CAPITOLUL V

 

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

 

Art. 16. Administratorul societății, având calitatea de director va fi numit prin Dispozitia Primarului Municipiului Targoviste pe o perioada de 3 ani și va exercita obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.

Art. 17. Administratorul întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al societății și îl supune aprobării asociatului unic.

Art. 18. Societatea își va deschide conturi în lei și în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care își are sediul și are drept de dispoziție asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca  cu care lucrează societatea și a semna documentele bancare.

Art. 19. Evidența contabilă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se ține și, respectiv, se întocmesc conform normelor legale.

Art. 20. Gestiunea societății va fi controlată de asociatul unic sau de cenzori (experți contabili) desemnați de acesta.

 

CAPITOLUL VI

 

REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

 

Art. 21. Asociatului unic îi revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia.

Art. 22. Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispozițiile legale, iar repartizarea și plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exercițiului economico-financiar, potrivit hotărârii asociatului unic.

CAPITOLUL VII

 

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

 

Art. 23. Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii.

Art. 24. Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis, nu isi poate diminua capitalul.

Art. 25. Societatea isi poate majora capitalul social in conditiile legii, in cazul in care aceasta se efctueaza prin aporturi in natura, valoarea acestora se stabileste prin expertiza de specialitate.

Art. 26. Asociatul unic este indreptatit sa transmita parti din capitalul social unor alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate conform legii.

Art. 27. De asemenea, asociatul unic poate sa transmita integral societatea constituita unor terte persoane.

 

 CAPITOLUL VIII

 

DIZOLVAREA  SOCIETĂȚII

 

Art. 28. Dizolvarea societatii se face in urmatoarele situatii:

a)   imposibilitatea realizarii obiectului societatii;

b)   falimentul;

c)    reducerea capitalului social sub minimum legal, daca asociatul nu decide completarea lui;

Art. 29. Dizolvarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial, efectele fata de terti producandu-se numai dupa 30 zile de la aceasta publicare.

 

CAPITOLUL IX

 

            FUZIUNEA SOCIETATII

 

Art. 30. Societatea poate fuziona cu alte societati.

Art. 31. In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile prevazute de lege pentru constituirea societatii.

Art. 32. Daca societatea inceteaza sa existe prin fuziune se va depune o declaratie spre a fi inscrisa in Registrul Comertului despre modul in care se va stinge  pasivul societatii.

 

CAPITOLUL X

LICHIDAREA SOCIETATII

 

Art. 33. Dupa efectuarea lichidarii, asociatul unic are obligatia sa ceara radierea societatii din Registrul Comertului.

Art. 34. Registrele societatii vor fi pastrate conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 35. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua lichidarea, urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute in statut precum si in dispozitiile legale.

 

CAPITOLUL XI

 

DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 36. Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispozițiile legale privitoare la societățile comerciale.

Art. 37. Incadrarea salariatilor se face prin contract de munca cu respectarea prevederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale.

Art. 38. Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Art. 39. Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte adiționale, cu respectarea dispozițiilor legale.

 

Municipiul Targoviste,  prin Consiliul Local Municipal Targoviste in calitate de asociat unic, a adoptat și semnat prezentul act constitutiv republicat, redactat  astăzi, 25.06.2015.

 

 

ASOCIAT UNIC

MUNICIPIUL TĂRGOVIȘTE