ANEXA LA H.C.L. NR. 127/10.04.2017

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

 

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1 Preambul

(1)      În temeiul art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, Hotărârii nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată și completată prin HG nr. 904/2016, Ordinului MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Autoritatea Urbană este Organism Intermediar secundar (de nivel II) și va fi parte integrantă din sistemul de management și control al POR 2014-2020. 

(2)      Autoritatea urbană este o structură funcțională, din cadrul Municipiului Târgoviște, care are responsabilitatea îndeplinirii atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte, propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020, aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, atribuție delegată acesteia de către AM POR prin Acordul de delegare menționat anterior. În acest context, Autoritatea urbană îndeplinește rolul de Organism intermediar de nivel II.

(3)      Autoritatea Urbană este vizată de procedura de desemnare prevazută la art. 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dar numai cu privire la atribuția delegată. Astfel, în calitate de organism intermediar in temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, Autoritatea Urbană se supune în timpul implementării programului, auditurilor de sistem și auditului operațiunilor efectuate de Autoritatea de Audit, precum și auditurilor realizate de Comisia Europeană sau de Curtea de Conturi Europeană.

 

Art. 2 Obiectul de activitate 

       În baza unei metodologii și a unor criterii de selecție elaborate de către AM POR și aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POR 2014-2020 prin Decizia nr. 22 din data de 8 decembrie 2016, precum și a unei proceduri specifice, Autoritatea Urbană va selecta proiectele prioritare finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR.

             

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  

 

În conformitate cu art. 7 alin. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului si art. 123. alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, Hotărârii nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată și completată prin HG nr. 904/2016, Ordinului MDRAPFE nr. 112/20.01.2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) deleagă Municipiului Târgoviște atribuția de selectare strategică a proiectelor finanțabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile prin Autoritatea Urbană - Organism Intermediar secundar (de nivel II).

 

Art. 3 Structura organizatorica a Autoritatii Urbane

(1)       Autoritatea Urbană va avea în componență un număr impar de membri, respectiv 3 membri cu drept de vot, din care unul va fi Coordonatorul Autorității Urbane. Componența Autorității Urbane se stabilește prin dispoziție de primar. Pot fi membri în cadrul Autorității Urbane reprezentanți ai diferitelor structuri interne din cadrul Primariei Municipiului Târgoviște, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordine. 

(2)       Autoritatea Urbană va avea un secretariat format din doua persoane, fără drept de vot, desemnat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, care va avea rolul de a asigura suportul necesar pentru desfășurarea procesului de prioritizare și selecție, organizând reuniunile de lucru și punând la dispoziția membrilor Autorității Urbane, documentele necesare pentru parcugerea procesului de prioritizare și selecție a proiectelor. Secretariatul Autorității Urbane nu poate participa la procesul de prioritizare și selecție, neavând drept de vot.

(3)       Pentru a preveni situațiile de conflict de interese, membrii Autorității Urbane completează o declarație privind conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 57 din Regulamentul (UE) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului. 

(4)       Persoanele nominalizate, prin dispoziție de primar, să facă parte din Autoritatea Urbană nu pot fi implicate în activitățile de pregătire/implementare a proiectelor finanțabile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, deoarece implicarea membrilor Autorității Urbane în pregătirea/implementarea proiectelor precizate anterior constituie o încălcare a principiului separării funcțiilor în cadrul unui sistem de management și control.

 

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

 

Art. 4 Autoritatea Urbană are următoarele atribuții:

(1)       Aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR.

(2)       Asigură cadrul organizatoric, procedural și metodologic, conform dispozițiilor regulamentelor europene și legislației naționale relevante, în acest sens, beneficiind, din partea AM POR, de îndrumare metodologică și asistentă de specialitate necesare elaborării manualelor de proceduri interne și derulării activitătilor specifice AU.

(3)       Organizează procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte la nivel local și asigură transparența și imparțialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile si/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AM POR și răspunde de desfășurarea acestui proces. Selectarea fișelor de proiecte se realizează în baza metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 

(4)       Transpune toate instructiunile privind implementarea POR emise de AM POR, în conditiile legii, precum și obligatia aplicării lor în termenul prevăzut în continutul acestora. AM POR poate consulta AU în procesul de elaborare al acestor instructiuni. 

(5)       Transmite AM POR rapoarte cu privire la procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte.

(6)       Solicită AM POR informații suplimentare și clarificări exclusiv pentru buna îndeplinire a atributiei delegate prin Acordul de delegare a atributiei de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020.

(7)       Permite accesul reprezentanților AM POR și al altor instituții cu atribuții de verificare/ auditare/ control la sediul său, în baza comunicării transmise de către acestea, în termenul și cu respectarea conditiilor stabilite prin Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, pune la dispozitia acestora documentele solicitate și ia toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activitătilor de verificare/ auditare/ control derulate. 

(8)       În cazul în care, ca urmare a verificării modului de realizare a activităților aferente atribuției delegate, AM POR formulează recomandări, AU are obligația de a elabora un Plan de acțiuni în scopul remedierii deficientelor constatate, asigură implementarea în termen a acțiunilor prevăzute în plan și comunica stadiul implementării acestora până la remedierea deficientelor, confirmată de AM POR.

(9)       În cazul în care organismele de audit UE sau nationale formulează recomandări care vizează organizarea și activitatea AU, aceasta are obligatia de a coopera cu AM POR în formularea răspunsului la proiectul raportului de audit și asigura implementarea în termen a recomandărilor.

(10)       Autoritatea Urbană  își poate autosuspenda temporar activitatea doar după obținerea avizării DJ FESI de către AM POR și după obținerea acordului prealabil al AM POR.

(11)       La solicitarea AM POR, reverifică procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 a POR - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în conformitate cu prevederile procedurale privind verificarea atributiei delegate și/sau procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte, precum și cu recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor emise de structurile/ institutiile cu atributii de verificare/ auditare/ control.

 

Art. 5 Alte atributii si angajamente:

(12)       Duce la îndeplinire, în mod corespunzător, atributiile și obligatiile/ responsabilitățile ce îi revin în baza Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, cu respectarea principiilor transparentei, parteneriatului și a unui management adecvat, în conformitate cu prevederile Acordului, ale legislatiei nationale și comunitare aplicabile și ale procedurilor interne de lucru.

(13)       Informeaza AM POR, periodic, asupra activitătilor derulate în executarea Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020 și organizeaza întâlniri ori de câte ori este nevoie, în scopul analizării oricăror aspecte legate de executarea Acordului.

(14)       Se angajează să nu utilizeze informațiile și documentele obtinute sau la care are acces în perioada de functionare a Autoritatii Urbane în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligatiile ce îi revin Acordului și legislatiei nationale și comunitare în vigoare (cu respectarea prevederilor legale privind transparenta, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal).

(15)       Se angajează tină evidența strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenta și documentele legate de executarea Acordului, asa cum este reglementat de legislatia comunitară relevantă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora.

(16)       Permite efectuarea de misiuni de verificare și control Comisiei Europene, DLAF, OLAF, Autoritătii de Audit și Curtii Europene de Conturi, precum și oricăror altor instituții legal abilitate în acest sens, conform atribuțiilor specifice fiecărei institutii.  

 

Art. 6 Coordonatorul Autoritatii Urbane are urmatoarele atributii: 

(1)      Reprezintă Autoritatea Urbană în relația cu AM POR;

(2)      Asigură respectarea și aplicarea prevederilor din cadrul Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020;

(3)      Planifică și coordonează activitatea Autorității Urbane; 

(4)      Aprobă procedurile de lucru aferente Autorității Urbane în formatul pus la dispoziție de către AM POR;

(5)      Aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR; participa, prin vot, la procesul de selectare strategică a fiselor de proiecte propuse spre finantare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020;

(6)      Se asigură că personalul Autorității Urbane cunoaște și pune în aplicare prevederile procedurilor interne pentru implementarea POR, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atributiei delegate. 

 

Art. 7 Membrii Autorității Urbane au următoarele atribuții: 

(1)       aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fiselor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Targoviste, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de CM POR;

(2)       participă, prin vot, la procesul de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014-2020.

 

Art. 8 Secretariatul Autorității Urbane are următoarele atribuții: 

(1)      Primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței; 

(2)      Transmiterea în timp util a documentelor către alte instituții; 

(3)      Sistematizarea, clasarea și arhivarea documentelor, astfel încât să se poata furniza operativ orice informație solicitată; 

(4)      Asigurarea sprijinului logistic pentru organizarea întâlnirilor de lucru, etc; 

(5)      Multiplicarea documentelor necesare pentru desfășurarea activității Autorității Urbane; 

(6)      Păstrarea secretului corespondenței; 

(7)      Păstrarea în bune condiții a registrelor de intrare și iesire a corespondenței zilnice; 

(8)      Arhivarea documentelor aferente activității, în conformitate cu legislația națională și comunitară relevantă. 

 

Art. 9 Sfera relațională a Autorității Urbane  

(1)      Sfera relațională internă:                                                                                        

Relați funcționale de colaborare: cu celelalte structuri interne din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordine.

(2)  Sfera relațională externă:                                                                                        

a)   Cu AM POR în baza Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020;

b)   Cu ADR SUD Muntenia, respectiv cu Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile (SSDU), în baza Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa 4;

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile (SSDU) va sprijini Autoritatea Urbană în îndeplinirea următoarelor:

-       crearea, acreditarea și funcționarea Autorității Urbane, inclusiv implementarea recomandărilor anuale ale misiunilor de audit;

-       elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorității Urbane pentru funcția delegată de la nivelul AM POR;

-       implementare Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020.

 

CAPITOLUL IV

REGLEMENTĂRI DE LUCRU

 

Art. 10 Activitatea Autorității Urbane se desfășoară pe baza procedurilor de lucru în formatul pus la dispoziție de către AM POR, aprobate de Coordonatorul Autorității Urbane și Primarul Municipiului Târgoviște. 

 

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 11 Prezentul regulament poate fi completat sau modificat, la propunerea Coordonatorului Autorității Urbane și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. 

 

Art. 12 Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare sunt corelate cu prevederile Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020 și se vor modifica în acord cu eventualele modificări ale acestuia.

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

   prof. Agnes - Terezia Erich                                           jr. Chiru Cătălin Cristea