Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 158/25.06.2015

 

CAIET DE SARCINI

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

 

 

   1. Prezentul caiet de sarcini stabilește conținutul și modul de întocmire a caietelor de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciului de salubrizare și care au totodată atribuția de monitorizare și exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată.

   2.1. Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini și a Regulamentului al serviciului de salubrizare.

   2.2. Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

   2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activitățile se prestează de același operator.

   3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

   a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

   b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

   c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

   4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

 

CAPITOLUL I
  Obiectul caietului de sarcini

 

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de colectare, transport, depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

   (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

   (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de colectare, transport, depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări și care sunt în vigoare.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

 

CAPITOLUL II
  Cerințe organizatorice minimale

 

Art. 6. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

   a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

   b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

   c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

   e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

   f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

   g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

   h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

   i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

   j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

   k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

   l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

   m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

   n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

   p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 8. În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

 

CAPITOLUL III
  Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate
din activități de construcții și demolări

 

Art. 9. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Târgoviște.

Art. 10. (1) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul firmei S.C. EUROGAS PRESCOM S.R.L Fieni.,firmă cu care s-a încheiat contract, specializată pentru primirea acestor tipuri de deșeuri, din localitaățile Aninoasa și Fieni, județul Dâmbovița. Prestatorul, va primi în depozitele de deșeuri nepericuloase, pentru depozitarea finală, următoarele categorii de deșeuri nepericuloase:

·      Deșeuri municipale amestecate;

·      Deșeuri din piețe, parcuri, stradale, biodegradabile;

·      Deșeuri de la curățarea canalizării;

·      Hartie/carton, materiale plastice;

·      Alte deșeuri nebiodegradabile;

·      Deșeuri din construcții și demolări.

 (2) Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeului (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

Art. 11. Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în containere de 3m3, puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.

Art. 12. Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

Art. 13. Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din caietul de sarcini.

Art. 14. Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

   a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

   b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

   c) controlul calității serviciului prestat;

   d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

   e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

   f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

   g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

   h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   i)   asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 

3.1. Transportul deșeurilor municipale

Art. 15. (1)  Deșeurile municipale se transportă cu autogunoierele care se află în folosința operatorului, folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare. Accesul autovehiculelor speciale în depozitul ecologic se face cu vizualizarea și monitorizarea cantității și calității deșeurilor (clădire administrativă, cabină poartă și cântar rutier).

(2) Este permis și transportul cu alte mijloace auto autorizate.

(3) Autogunoierele vor avea o stare tehnică și de întreținere corespunzătoare circulației drumurilor publie, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau alte lichide, cor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încărcare vor fi etanșe și vor fi personalizate cu o inscripție cu sigla operatorului de salubrizare, vizibilă pe cel puțin 2 laturi ale sale și nu mai mică de 1mp.

(4) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agățare pentru transportul lopeților sau a altor unelte utilizate la curățirea locului de lucru.

(5) Fiecare autogunoiera va deține licență de transport emisă de Ministerul Transporturilor și Autoritatea Rutieră Română.

Art. 16. Delegatul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, valorificare și asigurare a eliminarii deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, în condițiile legii, în Municipiul Târgoviște.

Art. 17. Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va realiza “la cerere”, în urma apelurilor telefonice sau cererilor, de la populație.

Art. 18. Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în recipientele puse la dispoziție de către operatorul serviciului de salubrizare.

 

CAPITOLUL IV

Condiții de calitate

 

Art. 19. Prestația va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiții de calitate:

a.    personalul serviciului de salubrizare al autogunoierelor să nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare/ locul de amplasare al recipientelor;

b.   transportul deșeurilor să se facă cu autogunoiere speciale, aflate în administrarea concesionarului, ce au o stare tehnică și de întreținere bună, personalizate cu numele operatorului serviciului de salubrizare;

c.    deșeurile să fie depozitate numai în depozitul autorizat;

d.   autocontainerele să fie curate și în stare de funcționare;

e.    urmărirea activității depozitului să fie stabilită printr-un regulament de exploatare;

f.     interzicerea depozitării materialelor refolosibile, a deșeurilor toxice și industriale, cadavre de animale și păsări, a reziduurilor lichide de orice fel;

g.    respectarea normelor legale privind protecția solului, protecția apelor și protecția aerului;

h.   certificarea calității sistemului.

 

CAPITOLUL V

Obiective de ordin economic

 

Art. 20. (1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe perioada delegării și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv al prestației și va fi în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VI

Obiective de mediu

 

Art. 21. (1) Pe perioada delegării se vo respecta condițiile impuse de avizele de mediu;

(2) Operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

 

CAPITOLUL VII

Obiective de funcționare

 

Art. 22. Operatorul are obligația de a obține toate autorizațiile, avizele și acordurile legale, necesare unei bune funcționări.

Art. 23. Prestarea ctivității de colectare a deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

a.    continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteorologice, cu respectarea prevederilor contractuale;

b.   controlul calității serviciului prestat;

c.    respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

d.   ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri din construcții și demolări colectate;

e.    respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște;

f.     prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

g.    asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări;

h.   asigurarea, pe toată perioada de executare a serviciului, de personal suficient și calificat.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

Condiții financiare

 

Art. 24. (1) Investițiile se supun obligațiilor clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

(2)  Prin aceste clauze, se stabilesc standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiții, modalitățile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investițiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada delegării și la predarea bunurilor de retur la sfârșitul delegării, astfel încât, la încheierea contractului, capacitatea de realizare a serviciului, să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a hotărârii de delegare a serviciului.

(3) Operatorul este obligat să încheie asigurare de tip CASCO pentru mijloacele auto preluate.

(4) De asemenea, operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Art. 25. (1) Finanțarea lucrărilor se asigura, după caz, din următoarele surse: fondurile proprii ale operatorului și fond de dezvoltare constituit.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a hotărârii de dare în administrare și delegare.

 

CAPITOLUL IX

Regimul bunurilor

 

Art. 26. (1) Bunurile din patromoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.

(4) La încetarea delegării, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 

CAPITOLUL X

Durata concesiunii

 

Art. 27. (1) Durata pentru care se concesionează serviciul de precolectare, colectare și transport a deșeurilor din construcții și demolări, din Municipiul Târgoviște, este nedeterminată.

(2) Pe durata stabilită la alin.1, se interzice subconcesionarea serviciului public.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI

Clauze referitoare la încetarea delegării contractului

 

Art. 28. Încetarea delegării prin concesiune se face în următoarele situații:

a.    În cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b.   La expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c.    În cazul în care interesul național sau local impun, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

d.   În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e.    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f.     În cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni; în acest caz, se va ăntocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune.

g.    În cazul în care concesionarului îi sunt retrase licențele de operare.

 

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

 

Art.  29.  Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale.

Art. 30. Caietul de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Târgoviște și Hotărârea Consiliului Local de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Art. 31. Prezentul caiet de sarcini, a fost aprobat astăzi, ____________________, prin Hotărârea nr. __________, a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.