Anexă la H.C.L. nr. 9/26.01.2016

 

REGULAMENT

PRIVIND GESTIONAREA CAINILOR CU STAPAN DIN

MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

 

CAPITOLUL I

GENERALITATI

 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic și condițiile privind GESTIONAREA CAINILOR CU STAPAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în următoarele acte normative:

- Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

- Legea 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr. 9/2008;

- Convenția europeană pentru protecția animalelor de companie;

- Hotararea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

- Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

- Ordinul nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân

 

Art. 2 În cuprinsul prezentului Regulament, termenii și sintagmele de mai jos au următoarele semnificații:

a) deținător de caini- proprietarul unui caine, precum și orice persoană fizica sau juridica care deține cu orice titlu valabil un ciine

b) câine periculos – câine aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

- Categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metisii lor;

- Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

c) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private si orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop;

d) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacității de procreere, prin metode stabilite de medicul veterinar, in functie de starea de sanatate a animalului;

e) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deținut anterior câinele, dovedita cu carnetul de sanatate completat la zi;

f) abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

g) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecții și dresajului specific, obține un atestat și este utilizat în folosul comunității, cum ar fi spre exemplu: câini de poliție, de căutare și salvare, însoțitori ai persoanelor cu diferite dizabilități și pentru terapie asistată;.

Art. 3 Este obligatorie sterilizarea cainilor cu stapan apartinand rasei comune, metisii acestora, exceptie facand cainii a caror stare de sanatate nu permite efectuarea operatiei medicale de sterilizare precum si cainii utilitari.

Art. 4  Proprietarii sau detinatorii de caini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligatia identificarii acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5 (1) Orice persoană fizică are dreptul să dețină în locuința sa, tip bloc sau clădire cu mai multe apartamente, câine de agrement sau de pază. Deținătorul animalului este responsabil de sănătatea, igiena si de comportamentul cainelui.

(2) Cetățenii prevăzuți la alin.(1) sunt obligați să prezinte autoritatilor, carnetul de sănătate al animalului, în cazul în care acesta îl solicită.

(3) Cresterea si întreținerea câinilor în incinta imobilelor cu mai multe apartamente si curți comune este permisă numai cu acordul majorității proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus si acordul vecinilor care locuiesc alături, cu un etaj mai sus si cu un etaj mai jos în imobilul respectiv.

(4) În spațiile de folosință comună ale clădirilor este interzisă cresterea sau cazarea câinilor, lăsarea lor liberă. În curțile comune este permisă cresterea sau cazarea câinilor numai dacă sunt ținuți în spațiu îngrădit.

(5) In mod obligatoriu, deținătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu murdărească si să nu deterioreze spațiile de folosință comună (holuri, scări, spații verzi).

Art. 6 Vânătorii cu permis legal de vânătoare au dreptul să dețină unul sau mai  mulți câini de vânătoare pe care au obligația de a-i vaccina antirabic din 6 în 6 luni.

Art. 7 In curțile de folosință comună, toți câinii de pază se țin în incinte împrejmuite sau legați ziua si noaptea, conform legislatiei in domeniu.

Art. 8 (1) Plimbatul câinilor în municipiul Targoviste este permis cu următoarele condiții:

a) când se deplasează în locuri publice, însoțitorii trebuie să supravegheze câinii si să-i conducă cu lesă, indiferent de mărime, iar cei de talie mare sau încadrați în categoriile de câini agresivi, cu botniță;

b) accesul persoanelor însoțite de câini, cu exceptia cainilor utilitari,  chiar dacă acestia sunt condusi cu lesă si botniță, nu este permis în magazine, localuri publice, instituții publice, cinematografe, mijloace de transport în comun;

c) plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare “Accesul animalelor interzis!”;

(2) Insoțitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul plimbării: măturică, pungă, mănusi în vederea colectării excrementelor produse de câini.

(3) După colectare, punga va fi închisă etans si depusă în europubela sau eurocontainerul aparținând deținătorului câinelui sau asociației de proprietari/locatari din care face parte deținătorul sau în cosurile stradale.

(4) Fac excepție de la prevederile prezentului articol, alin. 1 câinii aparținând Ministerului Administrației si Internelor, Ministerului Apărării Naționale si Ministerului Justiției, care sunt însoțiți si se află în misiune.

Art. 9 Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor în locurile publice ori în curțile aflate în folosința mai multor locatari, fără consimțământul locatarilor.

Art. 10 Deținătorul animalului are obligația să asigure cazarea si întreținerea acestuia în asa fel încât animalul să nu poată părăsi necontrolat curtea sau locuința.

Art. 11 - Pe terenurile publice (parcuri, străzi intens circulate, spațiile dintre blocuri) câinii pot fi condusi sau ținuți numai cu lesă scurtă. Câinii agresivi trebuie să poarte si botniță.

Câinii pot fi lăsați liberi în spațiile special amenajate pentru acest scop, dacă ei nu sunt retivi (greu de stapanit). În acest caz ei trebuie supravegheați pe rază de 50 metri, în asa fel încât să nu sperie sau să deranjeze într-un fel copiii sau alți trecători.

 

CAPITOLUL 2

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE CÂINI SI CONDIȚIILE DEȚINERII ACESTORA

 

Art. 12 (1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au următoarele obligații:

a)  să declare toți câinii pe care îi dețin;

b) să posede si să păstreze în bune condiții carnetul de sănătate al câinilor si să-l prezinte pentru control persoanelor împuternicite;

c) să prezinte câinii pe care îi dețin la cabinetul medical veterinar, clinica medicală veterinară și circumscripția sanitar-veterinară la ora, data si locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acțiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acțiunilor sanitare veterinare dispuse de autoritatea sanitar veterinară;

d) să prezinte anual toți câinii mai mari de 6 luni pentru vaccinare antirabică; vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate.

e) să anunțe imediat medicului veterinar posibilele cazuri de turbare, precum si orice muscătură produsă la om de către câinii pe care îi posedă sau îi îngrijesc;

f) este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;

g) cheltuielile generate de întreținerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deținătorul temporar al câinelui.

 (2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor de luptă si de atac pe lângă obligațiile specificate la alin.1, mai au si următoarele obligații:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c)să nu fi fost condamnați pentru săvârsirea unei infracțiuni contra persoanei;

d) să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos”, printr-o plăcuță având dimensiunile de 15 x 25 cm;

Art. 13 În zonele în care se permite cresterea si întreținerea si menținerea câinilor, trebuie respectată distanța minimă de 10 m de la usile si ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice.

Art. 14 Este interzisa cresterea de caini pe domeniul public in imprejmuiri improvizate, in jurul blocului, in garaje.

Art. 15 Proprietarul sau îngrijitorul unui câine care este ținut în casă, curte sau apartament trebuie să se asigure că animalul, prin lătrat sau alte atitudini deranjante, nu conturbă linistea vecinilor si nu creează disconfort prin murdărirea cu dejecții a suprafețelor folosite în comun.

Art. 16 (1) Primăria, în colaborare cu organizațiile de protecție a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul Regulament, de conștientizare și educare a populației cu privire la legislația în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii față de animalul propriu prin:

a) implementarea de programe de informare și educare;

b) amenajarea de afișaje stradale pentru promovarea adopțiilor și sterilizării, care să conțină și informații cu privire la locațiile unde sterilizarea se efectuează gratuit;

c) crearea unui website pentru adopții și popularizarea lor prin intermediul rețelelor virtuale de socializare;

d) organizarea bilunară de târguri de adopții;

e) invitarea în mod regulat la adăposturile publice a elevilor și profesorilor;

f) informarea constantă a populației în legătura cu numărul de câini aflați în adăpost și cu numărul de câini adoptați;

g) tipărirea și împărțirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociațiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome și al serviciilor publice de interes local;

 (2) Consiliul Local Targoviste, la propunerea primarului, va constitui, in cadrul Politiei Locale, un departament numit “Protectia Animalelor”, compus din minim 4 politisti locali instruiti in domeniul protectiei animalelor . Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum și de a colabora cu Poliția Română și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vederea asigurării respectării Legii 205/2004 de protecție a animalelor.

(3) Consiliul local poate subventiona total sau partial, in functie de posibilitatile financiare, sterilizarea cainilor cu stapan ce apartin rasei comune sau a metisilor acestora aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale, prin concesionarea operatiunilor de sterilizare catre unul sau mai multi medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii.

(4) Detinatorii de caini de rasa comuna sau metisi ai acestora care doresc sa beneficieze de subventionarea sterilizarii cainilor pe care ii detin depun o solicitare in acest sens Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan.

(5) Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan transmite persoanelor care au facut solicitarea adresa cabinetelor medicale veterinare de libera practica catre care s-a facut concesionarea sterilizarilor impreuna cu un bon de ordine cu numele si adresa detinatorului cainelui, care va fi parafat si semnat de medicul veterinar dupa efectuarea operatiei de sterilizare.

(6) Campania de sterilizare gratuita va fi adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare, mass-media si prin postarea unui anunt pe site-ul Primariei municipiului Targoviste.

 

CAPITOLUL 3

SANCȚIUNI

 

Art. 17 (1) Constituie contraventie savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:

a) lasarea in libertate fara supraveghere a cainilor in alte conditii decat cele prevazute in prezentul Regulament, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei;

b) cresterea pe domeniul public a cainilor in imprejmuiri improvizate, in jurul blocului sau in garaje, se sanctioneaza cu amenda de la 300-500 lei si desfiintarea adaposturilor improvizate pe cheltuiala celui care le-a improvizat;

c) organizarea de către deținătorii de câini a competițiilor si luptelor cu câini în municipiul Targoviste, dacă fapta nu este săvârsită în astfel de condiții încât să constituie infracțiune, se sanctioneaza cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei:

d)  lipsa microcipului și nedeclararea câinilor de catre persoanele fizice în registrul câinilor cu stăpân se sanctioneaza cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:

e)  abandonarea de câini, precum si a puilor lor de către orice persoană fizică sau juridică pe domeniul public sau privat al municipiului Targoviste se sanctioneaza cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 13 din Ordonanța de Urgență nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

f) încălcarea prevederilor art. 8 din prezentul Regulament, se sanctioneaza cu amendă de la 100 lei la 500 lei;

Art. 18. Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se face de catre politiștii locali din cadrul Politiei Locale Targoviste.

(2) Sancțiunile contravenționale stabilite prin prezentul Regulament se constată prin procese – verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale care se pot aplica contravenienților persoane fizice și/sau juridice.

 (3) Procesul verbal va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea și instituția de unde face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; posibilitarea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în această hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 19 Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      Cosmin - Petruț Bozieru                                          jr. Chiru Cătălin Cristea