Anexă la H.C.L. nr. 10/26.01.2016

 

REGULAMENTUL

Serviciului Pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân

al Municipiului Targoviste

 

Capitolul I

Dispozitii generale

 

Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară activitatea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în:

-Ordonanța de Urgență nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată si completată;

-Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

-H.G.nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

-Legea nr. 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată;

-Ordinul nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004;

-Hotărarea nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;

Art. 2. În sensul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) câine fără stăpân: orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

b) deținător de câine - proprietarul câinelui, precum și orice persoană care are în îngrijire unul sau mai mulți câini;

c) sterilizare - operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;

d) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deținut anterior câinele;

e) abandonul câinelui - lăsarea unui câine, aflat în proprietatea și/sau îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical;

f) eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite de lege;

g) adăpost public - adăpost pentru câinii fară stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

h) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor;

i) adopție - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

j) adopție la distanță - procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și/sau juridice își pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art.  4 alin (1) din această ordonanță de urgență a Guvernului;

k) capturare - operațiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân;

l) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;

m) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, cu modificările ulterioare;

n) câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;

o) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

p) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sănătate al câinilor;

q) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblu de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;

r) asociație sau fundație pentru protecția animalelor - organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoara activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al carei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;

s) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ - teritoriale respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ - teritoriale respective;

t) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - persoană juridică, de drept public sau privat, care are competența si capacitatea de a presta servicii în domeniul protecției animalelor și căreia i s-a delegat, incredințat sau concesionat, în condițiile legii, realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân;

u) mijloc de identificare -orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliului, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținatorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

v) identificare - operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținatorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;

w) înregistrare - operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului,  precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;

x) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților și care conține un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

y) vecini - proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;

z) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - orice unitate definită ca atare la art. 2 lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

 

Capitolul II

 

Organizarea si functionarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste

 

Art. 3. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste acționează în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care organizează, coordonează și controlează gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Targoviste.

Art. 4. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste urmărește reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor.

Art. 5. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste realizează următoarele activități, în conformitate cu prevederile prezentului regulament:

a) capturarea câinilor fără stăpân;

b) transportul câinilor capturați în adăpost;

c) cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea antirabică, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi cu respectarea normelor și măsurilor sanitar - veterinare în vigoare;

d) identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu personal medical - veterinar;

e) eutanasierea câinilor fără stăpân care sunt bolnavi cronici și incurabili ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin legislația în vigoare;

f) adoptia, adopția la distanță si revendicarea câinilor.

Art. 6. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, în baza evaluării numărului de câini fără stăpân aflați pe raza Municipiului Targoviste, va întocmi un plan de acțiune pentru gestionarea acestora, în termenul prevăzut de legislația în materie;

Planul de acțiune va conține cel puțin următoarele elemente:

a) prezentarea teritoriului (suprafață, număr locuitori);

b) evaluarea numărului de câini fără stăpan sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;

c) prezentarea resurselor materiale necesare (număr mijloace de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță);

d) prezentarea resurselor de personal necesare (personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire);

e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;

f) planificarea acțiunilor (grafic anual al acțiunilor, defalcat pe luni);

g) hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stapân;

h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;

i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial;

Art. 7. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste va gestiona baza de date organizată la nivelul Municipiului Targoviste.

Art. 8. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste ține evidenta câinilor fără stăpân capturați pe raza Municipiului Targoviste, în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân înființat în cadrul serviciului specializat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Art. 9. În structura organizatorică a Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, se va asigura  încadrarea a cel putin unui tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere, iar identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu personal medical  - veterinar calificat.

Art. 10. Personalul veterinar încadrat în cadrul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are următoarele competențe:

a) asigură tratament medical, îngrijire și atenție câinilor fără stăpân din incinta adăpostului;

b) supraveghează animalele capturate și adăpostite;

c) colectează documentele întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;

d) înregistrează câinii fără stăpân, utilizând formularul individual de capturare conform prevederilor legale în materie;

e) orice alte activități prevăzute de legislația în vigoare;

Art. 11. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are obligatia de a asigura tuturor câinilor din adăpostul public, condiții de cazare, hrană și apă în cantitate suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

Art. 12. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste poate încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ - teritoriale cu care se învecineaza, cu aprobarea Consilului Local a Municipiului Targoviste.

Art. 13. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste poate încheia parteneriate, cu organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea câinilor.

Art. 14.(1) Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân din Municipiul Targoviste se efectuează, în tot cursul anului, conform programului de activitate.

 (2) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste asigură soluționarea cazurilor ce fac obiectul sesizărilor în ordinea dată de legislația în materie, de gravitatea situației reclamate, dar și de alte activități aflate în desfășurare.

 

 

 

 

Capitolul III

Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din Municipiul Targoviste

 

Capturarea și transportul

 

Art. 15.(1) Reprezentanții Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste vor captura câinii în următoarea ordine, funcție de capacitatea de adapostire:

a) câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în toate locurile publice;

c) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților;

(2) Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(3) Autovehiculele destinate transportului câinilor fără stăpân vor fi vizibil marcate cu denumirea serviciului și cu numărul de telefon al serviciului.

 (4) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.

(5)  Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află, în altă zonă.

Art. 16. Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 17. În cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste completează formularele stabilite prin actele normative în domeniu.

 

Adăpostirea

 

Art. 18. Câinii fără stăpân capturați în Municipiul Targoviste vor fi transportați în adăpostul special amenajat situat în Comuna Aninoasa FN, unde vor fi cazați, cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

Art. 19. În adăpostul public vor fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați în Municipiul Targoviste precum și câinii fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale vecine în condițiile încheierii unor protocoale de colaborare, aprobate prin hotarare a Consiliului Local Targoviste, între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân din Municipiul Targoviste și unitățile administrativ-teritoriale vecine.

Art. 20. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste va ține registre speciale prevăzute de legislația incidentă în materie, vizate de medicul veterinar de liberă practică, acolo unde aceasta se impune.

Art. 21. (1) La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar al Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, preia fișele individuale de la echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân.

(2) Dupa înregistare, câinii fără stăpân sunt examinați medical de către medicul veterinar de liberă practică, organizat potrivit legii.

(3)  Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Targoviste va aloca la intrarea în adăpost, fiecărui câine un număr unic de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe suport de hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliului, tatuajului, medalionului inscripționat.

 Art. 22. La intrarea în adăpostul public, după examinarea medicală a câinilor, se va proceda la recuperarea câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini.

Art. 23. Adăpostul public din cadrul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste va avea padocuri de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți iar animalele bolnave sau rănite vor fi izolate și îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării.

Art. 24. (1) Accesul publicului în adăpostul public pentru căinii fără stăpân este permis zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 10,00 -18,00, astfel :

- Program de vizitare 10,00-14,00;

- Program revendicari si adoptii-14,00-18,00

Art. 25. În padocurile comune din adapostul public vor fi cazați, în funcție de compatibilități, câinii fără stăpân capturați din același areal și introduși în adăpostul public în aceeași zi.

Art. 26. Toate padocurile din adăpostul public se vor individualiza și marca cu un număr unic pe adăpost; numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la vedere pe peretele padocului.

Art. 27. La adapostirea câinilor fără stăpân în adăpostul public se interzic următoarele:

a) nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6-12 săptamâni;

b) nerespectarea obligativității de a hrăni de 2 ori pe zi, cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 saptămâni -12 luni;

c) privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;

d) cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi;

e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie agresivitate și compatibilitate;

f) adăpostirea câinilor în padocuri în care podelele sunt acoperite de apă;

g) aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a boxelor.

Art. 28 Personalul angajat al adapostului are urmatoarele obligatii:

a)    Sa permita accesul tuturor persoanelor in incinta adapostului conform programului de vizita afisat;

b)   Sa identifice/legitimeze fiecare persoana care solicita accesul in adapostul canin pe baza cartii de identitate, iar in cazul reprezentantilor Asociatiilor pentru Protectia Animalelor si pe baza legitimatiei eliberata de acestea;

c)    Sa completeze intr-un registru datele personale corecte ale vizitatorilor si scopul declarat al vizitei acestora;

d)   Sa monitorizeze modul de desfasurare a vizitelor in vederea urmaririi modului de respectare a prevederilor prezentului Regulament;

e)    Sa permita vizitatorilor sa fotografieze si sa filmeze cainii cazati in adapost;

f)    Sa raspunda cu amabilitate, in masura competentelor, intrebarilor adresate de catre vizitatori;

g)   Sa nu faca declaratii publice referitoare la activitatea de gestionare a cainilor fara stapan desfasurata in cadrul adapostului, prin intermediul reprezentantilor mass-media, aceste sarcini fiind atribuite unor persoane abilitate si desemnate in conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele interne ale Directiei de Salubritate Targoviste;

h)   Sa afiseze la loc vizibil pentru angajati si vizitatori extrase din prezentul regulament cu drepturile și obligațiile fiecărei părți ;

i)     Sa cunoasca prevederile prezentului Regulament si a actelor normative de aplicare in activitatea pe care o desfasoara si sa ia masuri de prevenire sau inlaturare a oricaror nereguli sau abateri;

j)     In cazul in care se constata abateri sau nereguli, sau anumite stari de fapt care impiedica desfasurarea activitatii personalului din cadrul adapostului, acesta este obligat sa informeze de urgenta administratorul adapostului;

k)   Sa nu consume bauturi alcoolice in incinta adapostului;

l)     Sa nu fumeze decat in locuri special amenajate si inscriptionate in acest sens;

m) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de catre salariati atrage dupa sine raspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

ART. 29 Vizitatorii adapostului pentru caini fara stapan au urmatoarele obligatii:

a)    Sa prezinte personalului angajat al adapostului actul de identitate, iar in cazul membrilor sau reprezentantilor Asociatiilor pentru Protectia Animalelor si a legitimatiei eliberate de aceasta;

b)   Sa precizeze scopul vizitei si sa semneze in registrul intocmit de personalul adapostului in acest scop;

c)    In cazul in care scopul vizitei este de a revendica un animal, vizitatorul are obligatia de a prezenta carnetul de sanatate al cainelui, semnat si parafat de catre un medic veterinar autorizat;

d)   Sa respecte zonele de vizitare indicate corespunzator, fiind interzis accesul viztatorilor in urmatoarele incinte: boxele cainilor, sala de carantina, sala de operatii, sala de tratament, stationar postoperator, stationar preoperator, depozit frigorifer;

e)    Sa se comporte civilizat si sa nu adreseze expresii jignitoare lucratorilor.

f)    Sa priveasca animalele din afara custilor;

g)   Sa nu deschida usile custilor in care se afla cainii, astfel incat acestia sa poata iesi si parasi incinta;

h)   Sa nu mute cainii dintr-o cusca in alta, aceasta atributie revenind doar personalului lucrator;

i)     Sa nu administreze sub nicio forma in mod personal mancare sau medicamente animalelor cazate in adapost;

j)     Sa pastreze curatenia in incinta adapostului, sa arunce deseurile in cosurile de gunoi si sa nu deterioreze custile sau alte constructii;

k)   Sa nu consume bauturi alcoolice in incinta adapostului;

l)     Sa nu fumeze decat in locuri special amenajate si inscriptionate in acest sens;

m) Sa nu dea indicatii salariatilor adapostului sau sa perturbe activitatea acestora;

n)   Sunt interzise incercarile de intimidare, sau orice alte activitati ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfasurari a actiunilor intreprinse de angajatii serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

o)   Sesizarile sau reclamatiile se vor adresa in  scris doar Sefului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;

p)   Pentru buna desfasurare a activitatii in adapost, deplasarea in zona padocurilor se va face in grupuri de maxim 5 persoane, acestea fiind obligatoriu insotite de unul din angajati.

 

 

 

 

 

Capitolul IV

Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân din adapostul public al Municipiului Targoviste

Notificarea deținătorilor

 

Art. 30 (1) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste , va promova adopția și revendicarea câinilor și va informa populația cu privire la programul de funcționare a adăpostului public pentru câinii fără stăpân, asigurând transparența.

(2) În vederea îndeplinirii obligației de la alin.(1) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste desfășoară următoarele activități:

a) amenajează panouri speciale la intrarea în adăpostul public pentru câinii fără stăpân al Municipiului Targoviste și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăpostului public;

b) completează website-ul existent cu informațiile de interes public ale serviciului;

c) organizează periodic, în funcție de structura de personal existentă, în colaborare cu asociațiile de protecție a animalelor, târguri de adopție a câinilor fără stăpân al Municipiului Targoviste;

Art. 31. În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpost este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are următoarele obligații:

a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân;

b) să notifice proprietarul câinelui, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Art. 32. Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de reprezentanții Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, că animalul se afla în custodia lor, au obligația sa se prezinte la adăpostul public al Municipiului Targoviste, să revendice și să preia câinii pe care îi dețin, în termen de maxim 7 zile de la data anunțului.

Art. 33. În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționarii acestora în adăpostul public al Municipiului Targoviste, în cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Targoviste. Achitarea sumelor de catre deținători se va face înainte de recuperarea câinelui revendicat din adăpostul public al Municipiului Targoviste.

 

 

Capitolul V

Revendicarea si adoptia

 

Art. 34. În termen de 14 zile lucrătoare, câinii capturați și înregistrați în evidențele adăpostului public, pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:

a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăpostului public al Municipiului Targoviste, câinii pot fi revendicați de către proprietari;

b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile prezentului regulament;

c) încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare.

d) revendicarea și adopția câinilor din adăpostul public al Municipiului Targoviste de către solicitanți se fac pe baza  declarației-angajament și a declarației pe proprie răspundere din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor, prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

Art. 35. Câinii fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Targoviste pot fi revendicați pe toată perioada de staționare în adăpostul public, în intervalul orar stabilit pentru accesul publicului. În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în fața persoanei care intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este anterioară cererii de revendicare.

(1) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpostul public al Municipiului Targoviste, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator, dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art. 36. Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației – angajament conform normelor legale în materie. Cererile de adopție se adresează  Serviciului  Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste și se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art. 37. Adoptia cainilor din adaposturi se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a)   Prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte conditiile corespunzatoare de crestere si adapostire a cainilor;

b)   Prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru cresterea si intretinerea cainilor;

c)    Prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, a vecinilor, in cazul adoptarii a mai mult de 2 caini;

d)   Inregistrarea, imediat dupa adoptie, a cainilor in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

Art. 38.(1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini și îi adăpostește într-un bloc de locuințe, care apartine unei asociații de proprietari,  trebuie să prezinte la momentul depunerii cererii de adopție, acordul asociației de proprietari.

(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini și îi adăpostește într-un imobil, altul decât cel prevăzut la alin. 1, în care sunt mai multe apartamente/locuințe, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopție și acordul vecinilor.

(3) În cazul în care câinele adoptat  va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe proprietate privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/2008;

(4) În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta trebuie să facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați pentru fiecare câine adoptat.

Art. 39. Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum și persoanele fizice și/sau juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenționează să adăpostească animalele adoptate din adapostul public pentru câini fără stăpân al Municipiului Targoviste în afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării acordului vecinilor.

 

CAPITOLUL VI

Adopția la distanță a câinilor fără stăpân din adăpostul public al

Municipiului  Targoviste

 

Art. 40.(1) Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul public al Municipiului Targoviste, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și/sau juridice din țară și din străinătate.

(2) Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații -angajament conform normelor legale în vigoare.

(3) Formularul privind adopția la distanță poate fi completat și semnat și în format electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor.

(4) Câinii adoptați la distanță trebuie identificați, înregistrați în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în cuștile special destinate; Pot fi adoptați la distanță doar câinii fără boli transmisibile precum și cei care nu sunt agresivi cu alți câini sau cu oamenii.

(5) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor adoptați prin această procedură, Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are obligația să prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptați pe durata respectării de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță.

(6) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste este obligat să anunțe adoptatorul la distanță, în termen de două zile lucrătoare, orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art. 41.(1) Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpostul public al Municipiului Targoviste. Plata cheltuielilor de întreținere, cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

(2) Cheltuielile de întreținere în adăpost a câinilor fără stăpân adoptați la distanță se stabilesc prin hotarare a Consililui Local al Municipiului Targoviste. La stabilirea sumei prevăzute la acest tip de cheltuieli se vor calcula prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilități, materiale.

3) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștință adoptatorilor la distanță de către reprezentanții Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să iși exprime acordul în scris, în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. Plata tratamentelor medicale se va efectua în contul mediculului veterinar de liberă practică, cu care Serviciul are contract de prestări servicii medicale.

(4) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are obligația să utilizeze donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, dupa caz, tratarea câinilor adoptați prin această procedură.

(5) Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță, sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.

(6) Numărul câinilor adoptați la distanță de către o persoană , nu este limitat.

(7) Pâna la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul Municipiului Targoviste, numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăpost. Astfel, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân al Municipiului Targoviste  va da curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire.

 (8) Pe perioada staționării în adăpostul public al Municipiului Targoviste, câinii fără stăpân adoptați la distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanță.

 

CAPITOLUL VII

Participarea asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân din Municipiul Targoviste

 

Art. 42.(1) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor interesate, pot participa prin reprezentanții acestora, la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, efectuate de către Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste în baza unei solicitări scrise.

(2) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste înregistrează solicitările asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile prevăzute la alin (1).

(3) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participă la examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

(4) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are obligația să comunice informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân, asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acțiunile prevăzute la alin (1), prin mijloace electronice.

(5) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații:

a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor;

b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective.

(6) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care participa la activitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a nu perturba buna desfășurare a activităților respective.

(7) În cazul în care există solicitări în ceea ce privește montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live în spațiile de cazare a câinilor din adăpostul public al Municipiului Targoviste, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuiala proprie  achiziționarea, montarea și funcționarea acestora,  Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân  Targoviste poate permite acest lucru.

 

 

CAPITOLUL  VIII

Examinarea medicală a câinilor

 

Art. 43.(1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați medical cu prioritate la sosirea în adăpostul public al Municipiului Targoviste. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stapân cazați în adăpostul public se face periodic,  de câte ori este necesar.

(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, evaluează starea generală de sănătate a câinilor cazați în adăpostul public.

(3) Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste are obligatia să se asigure că documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.

 (4) Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste.

 

 

 

CAPITOLUL IX

Eutanasierea câinilor fără stăpân

 

Art. 44.(1) Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În acest sens animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată. La acest examen pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor.

(2) În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

(3) Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost.

Art. 45. Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către persoana împuternicită în acest sens de către primarul Municipiului Targoviste, în condițiile Ordonanței de Urgență nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificată si completată și a H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

Răspunderi și sancțiuni

 

Art. 46.(1).Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2). Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

 Împiedicarea prin orice mijloace a echipajelor mobile, în spațiu comunitar, de a-și îndeplini atribuțiile funcționale, precum și agresarea personalului ce capturează câinii fără stăpân, se sancționează cu amendă între 1000 -  2000 RON;

Art. 47. Constatarea contravențiilor și întocmirea procesului verbal se face de către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Targoviste.

(2) Sancțiunile contravenționale stabilite prin prezentul Regulament se constată prin procese – verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale care se pot aplica contravenienților persoane fizice și/sau juridice.

 (3) Procesul verbal va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea și instituția de unde face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; posibilitarea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în această hotărâre, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 48. Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

         

CAPITOLUL XI

Dispoziții finale

 

Art. 49. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 50. Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Targoviste și se consideră modificat și/sau completat de drept în momentul apariției altor dispoziții legale.

 

 

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         Cosmin - Petruț Bozieru                                      jr. Chiru Cătălin Cristea