Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 158/25.06.2015

 

 

CAIET DE SARCINI

Dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 

 

   1. Prezentul caiet de sarcini stabilește conținutul și modul de întocmire a caietelor de sarcini de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, care înființează, organizează, conduc, coordonează și controlează funcționarea serviciului de salubrizare și care au totodată atribuția de monitorizare și exercitare a controlului cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată.

   2.1. Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanță cu necesitățile obiective ale Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini și a Regulamentului al serviciului de salubrizare.

   2.2. Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște și asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

   2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă activitățile se prestează de același operator.

   3. La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea publică locală întocmitoare are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini, după cum urmează:

   a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini activitățile și condițiile tehnice specifice activității desfășurate;

   b) conținutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației caietului de sarcini;

   c) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

   4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, au obligația ca la întocmirea caietului de sarcini să definească specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională.

 

CAPITOLUL I
  Obiectul caietului de sarcini

 

   Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

   Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

   Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității dezinsecție, dezinfecție și deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

   Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

   (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

   (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității dezinsecție, dezinfecție și deratizare și care sunt în vigoare.

   Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.

 

CAPITOLUL II
  Cerințe organizatorice minimale

 

   Art. 6. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:

   a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

   b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

   c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

   e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

   f) prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

   g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

   h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

   i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

   j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

   k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

   l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

   m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

   n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

   p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

   q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

   Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

   Art. 8. În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

 

CAPITOLUL III
  Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

 

   Art. 7. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Târgoviște.

   Art. 8. Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor aplica la obiectivele și suprafețele din Municipiul Târgoviște, prezentate la art.9, atașate la Anexa nr 1.

   Art. 9. Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în Anexele nr. 1.

   Art. 10. Materialele ce se folosesc și consumurile specifice sunt precizate în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

   Art. 11. Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalațiilor și al cantităților.

   Art. 12. Se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) și (3) din caietul de sarcini.

   Art. 13. Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

   a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

   b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

   c) controlul calității serviciului prestat;

   d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

   e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

   f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

   g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

   h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

   i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art. 14. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de D.D.D. în condițiile legii, în aria administrativ a municipiului Târgoviște.

Art. 15. Operatorul care desfășoară activitatea de D.D.D va fi sprijinit de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 16. Activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție și tratamente fitosanitare, se vor aplica pe suprafețele din raza domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

(1) Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

a) clădiri ale instituțiilor publice;

b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

d) parcuri, scuaruri, spații verzi din cvartalele de locuit (care au fost încredințate spre întreținere asociațiilor de proprietari și locatari, fiind încheiate în acest sens parteneriate între asociatiile de proprietari și asociații), cimitire, maluri de lac;

e) piețe, târguri, oboare;

f) zone demolate și neconstruite;

g) case (gospodării individuale);

h) spații de protecție civilă;

i) unități de învățământ și sănătate;

j) mijloace de transport în comun;

k) societăți comerciale ,PFA cu specific alimentar;

l) societăți comerciale ,PFA cu specific nealimentar;

m) depozite de deșeuri municipale și asimilabile, alte terenuri pentru depozitare de deșeuri;

n) platforme, ghene și locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere.

(2) Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

a) cladiri ale instituțiilor publice;

b) părți comune ale clădirilor tip condominii (asociații de proprietari - casa scării, subsoluri inundate, umede sau uscate);

c) case–gospodării individuale;

d) spații de protecție civilă;

e) unități de învățământ și sănătate;

f) piețe, târguri, oboare;

g) mijloace de transport în comun;

h) platforme, ghene și locuri pentru depozitarea reziduurilor menajere;

i) societăți comerciale, PFA cu specific alimentar;

j) societati comerciale, PFA cu specific nealimentar.

(3) Activitatea de deratizare care se efectuează în toate locurile în care:

a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

(4) Activitatea de tratamente fitosanitare se execută în : parcuri, scuaruri, cimitire, aliniamente stradale, malurile cursurilor de apă din municipiu și zonele verzi din cvartalele de locuit (care sunt încredințate spre întreținere asociațiilor de proprietari sau locatari).

 

 

CAPITOLUL IV

Condiții de calitate

 

Art. 17. Prestația va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiții de calitate:

a.    personalul serviciului de salubrizare al autogunoierelor să nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare/ locul de amplasare al recipientelor;

b.   transportul deșeurilor să se facă cu autogunoiere speciale, aflate în administrarea concesionarului, ce au o stare tehnică și de întreținere bună, personalizate cu numele operatorului serviciului de salubrizare;

c.    deșeurile să fie depozitate numai în depozitul autorizat;

d.   autocontainerele să fie curate și în stare de funcționare;

e.    urmărirea activității depozitului să fie stabilită printr-un regulament de exploatare;

f.     interzicerea depozitării materialelor refolosibile, a deșeurilor toxice și industriale, cadavre de animale și păsări, a reziduurilor lichide de orice fel;

g.    respectarea normelor legale privind protecția solului, protecția apelor și protecția aerului;

h.   certificarea calității sistemului.

 

CAPITOLUL V

Obiective de ordin economic

 

Art. 18. (1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe perioada delegării și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv al prestației și va fi în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VI

Obiective de mediu

 

Art. 19. (1) Pe perioada delegării se vor respecta condițiile impuse de avizele de mediu;

(2) Operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

 

CAPITOLUL VII

Obiective de funcționare

 

Art. 20. Operatorul are obligația de a obține toate autorizațiile, avizele și acordurile legale, necesare unei bune funcționări.

Art. 21. Prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, se va executa astfel încât să se realizeze:

a.    controlul calității serviciului prestat;

b.   respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

c.    ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile folosite de tratamente fitosanitare și ambalaje din cadrul activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

d.   respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Târgoviște;

e.    prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

f.     asigurarea mijloacelor auto și a echipamentelor de protecție adecvate pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare;

g.    asigurarea, pe toată perioada de executare a serviciului, de personal suficient și calificat.

 

CAPITOLUL VIII

Condiții financiare

 

Art. 22. (1) Investițiile se supun obligațiilor clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

(2)  Prin aceste clauze, se stabilesc standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiții, modalitățile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investițiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada delegării și la predarea bunurilor de retur la sfârșitul delegării, astfel încât, la încheierea contractului, capacitatea de realizare a serviciului, să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a hotărârii de delegare a serviciului.

(3) Operatorul este obligat să încheie asigurare de tip CASCO pentru mijloacele auto preluate.

(4) De asemenea, operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările.

Art. 23. (1) Finanțarea lucrărilor se asigura, după caz, din următoarele surse: fondurile proprii ale operatorului și fond de dezvoltare constituit.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a hotărârii de dare în administrare și delegare.

 

CAPITOLUL IX

Regimul bunurilor

 

Art. 24. (1) Bunurile din patromoniul public se preiau în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea autorității locale.

(4) La încetarea delegării, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

Durata concesiunii

 

Art. 25. (1) Durata pentru care se concesionează serviciul de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din Municipiul Târgoviște, este nedeterminată.

(2) Pe durata stabilită la alin.1, se interzice subconcesionarea serviciului public.

 

 

CAPITOLUL XI

Clauze referitoare la încetarea delegării contractului

 

Art. 26. Încetarea delegării prin concesiune se face în următoarele situații:

a.    În cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b.   La expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c.    În cazul în care interesul național sau local impun, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

d.   În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e.    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f.     În cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni; în acest caz, se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune.

g.    În cazul în care concesionarului îi sunt retrase licențele de operare.

 

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

 

Art.  27.  Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale.

Art. 28. Caietul de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Târgoviște și Hotărârea Consiliului Local de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

Art. 29. Prezentul caiet de sarcini, a fost aprobat astăzi, ____________________, prin Hotărârea nr. __________, a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

 

ANEXA NR.1

Prestarea activității de D.D.D.

 

Tabel nr.1  Cimitire și parcuri

Nr.crt.

Denumire

Suprafață

1.

Cimitir Suseni

64.000 m2

2.

Cimitir Central

55.000 m2

3.

Cimitir Simuleasa

22.000 m2

4.

Parc Mitropolie

8.000 m2

5.

Parc Chindia

10.000 m2

 

Total :

159.000 m2

 

 

Tabel nr.2 Locuri de joacă

Nr.crt.

Strada

Suprafață

1.

Alexandru Vasilescu

3.600 m2

2.

Radu de la Afumati

640 m2

3.

Gen.Matei Vladescu

1.290 m2

4.

Virgil Draghiceanu

1.150 m2

5.

9 Mai

400 m2

6.

Profesor Gioglovan

370 m2

7.

Tribunal

90 m2

8.

Vlad Tepes

1.936 m2

9.

Nicolae Iorga

270 m2

10.

Revolutiei

400 m2

11.

Sagricom

440 m2

12.

Eroilor

600 m2

13.

Prutului

1.681 m2

14.

Udriste Nasturel

380 m2

15.

Diaconu Coresi

300 m2

16.

Ion Ghica

940 m2

17.

Brancoveanu

360 m2

18.

Bucovinei

60 m2

19.

Vasile Voiculescu

1.020 m2

20.

Bulevardul Unirii

650 m2

21.

Laminorului

290 m2

 

Total:

16.867 m2

 

 

ANEXA NR.2

 

 

 

 

Substante folosite pentru activitatea de D.D.D.

 

 

Nr.crt.

Denumire

U.M.

1.

SOLFAC

L

2.

K’OTRINE

L

3.

RACUMIN

KG

4.

FASTER

L